top of page
DSC06853.jpg

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Zodra u bij ons onder behandeling bent, dan houdt uw therapeut een patiëntendossier van u bij. Hierin staan alle, voor de behandeling belangrijke, medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat het volgende is vastgelegd:

1. Het doel van de registratie

2. Welke gegevens geregistreerd worden

3. Welke personen toegang hebben tot het dossier.

4. Het recht van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger om zijn dossier in te zien. 
 

  • Voor de fysiotherapeut welke toegang heeft tot uw dossier, geldt een geheimhoudingsplicht. Echter kan op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht doorbroken worden wanneer er gevaar dreigt voor uw gezondheid of de gezondheid van derde. 

  • Uw patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Uw gegevens worden pas vrijgegeven nadat u of uw wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden wordt het dossier niet geopend. 

  • Uw patiëntendossier wordt niet besproken in het bijzijn van andere patiënten of derden tenzij u hier toestemming voor geeft. 

  • In het kader van behandeling kan het wenselijk zijn om met uw huisarts of specialist te overleggen. Indien uw behandeling plaatsvindt na verwijzing van de huisarts of specialist, dan is voor dit overleg geen toestemming van de patiënt nodig. Indien uw behandeling plaatsvindt zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) 

  • Zijn uw patiëntgegevens belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan mogen wij hiervan pas gebruikmaken na uw schriftelijke toestemming. Uw gegevens worden bij voorkeur in een geanonimiseerde vorm gebruikt. 

  • Na beëindiging van uw behandeling blijft uw dossier digitaal aanwezig binnen ons softwaresysteem. 

bottom of page